REGULAMIN KONKURSOWY E.S.T "TELE-TAXI"

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu jest E.S.T "TELE-TAXI" w Elblągu.
2. Prawo do udziału w promocji przysługuje pełnoletnim osobom fizycznym, z wyłączeniem członków oraz pracowników
stowarzyszenia i ich rodzin.
3. Udział w konkursie polega na zbieraniu kuponów konkursowych , wręczanych klientom przez kierowców , oraz pojawieniu się
na losowaniu wraz z kuponami w miejscu podanym przez organizatora konkursu.

II. Przepisy dotyczące zgłoszeń.

1. Aby wziąć udział w konkursie należy z otrzymanym kuponem pojawić się na losowaniu nagród.
2.Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane wyłącznie osoby obecne podczas losowania.
3. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić dowolną liczbę kuponów konkursowych do konkursu.
4. Każdy kupon zostanie zweryfikowany przez Organizatora Konkursu.
5. Udział w  konkursie na zasadach określonych powyżej równoznaczne jest ze złożeniem przez niego oświadczenia, o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu.
6. Biorący udział w konkursie oświadcza, iż wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

III. Przebieg konkursu i sposób wyłonienia zwycięzcy.

1. Wyłonienie zwycięzców oraz ogłoszenie wyników odbędzie się w każdy ostatni wtorek miesiąca o godzinie 18:00 w SM
Zakrzewo ul.Robotnicza 246
2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze losowania.

IV. Nagrody w konkursie.

1. Nagrody:
- Atrakcyjne nagrody ustalane przez Organizatora na każdy miesiąc.
2. Zwycięzców wyłoni 3 osobowa komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora konkursu.
3. Uczestnikom konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości nagrody w gotówce.
4. Wyniki konkursu opublikujemy na stronie www.teletaxielblag.pl oraz na naszym profilu na facebooku.
5. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska wraz ze wskazaniem nagrody na stronie
www.teletaxielblag.pl oraz facebooku.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród w konkursie.
7. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Nie odebrana nagroda pozostaje
własnością Organizatora.
9. Zgodnie z art.30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów(przychodów) z tytułu
wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w
państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21
ust. 1 pkt 6, 6a i 68- pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od
wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Przed odebraniem nagrody głównej Zwycięzca
zobowiązany jest do uiszczenia w kasie organizatora podatku od wartości nagrody w wyskości 10%.

V. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla
przeprowadzenia losów, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu, wydania nagród i ewentualnie publicznego podania
imienia i nazwiska osób nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania konkursu i do przedawnienia ewentualnych
roszczeń.
2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności
zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z
naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub
weryfikacji osób nagrodzonych w konkursie może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania danych osobowych, zdjęć i innych informacji o zwycięzcach
konkursu jak również wywiadów z nimi na stronie www.teletaxielblag.pl oraz facebooku.

VI. Informacja o konkursie. 

1. Wszelkie informacje na temat konkursu zamieszczone zostaną na stronie Organizatora tj. wwww.teletaxielblag.pl Dodatkowe
informacje można uzyskać pod adresem email tele.taxi.elblag@gmail.com

VII. Postępowanie reklamacyjne.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu powinny być sporządzone przez uczestników konkursu na piśmie i
przesłane pod adres:
Elbląskie Stowarzyszenie Taksówkarzy
"TELE-TAXI" Elbląg
82-300 Elbląg, ul. Robotnicza 246
2.Reklamacje można składać przez czas trwania konkursu, nie później niż 7 dni od daty opublikowania wyników.
3. Do rozstrzygania reklamacji zostanie powołana komisja sprawdzająca.
4. Komisja rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania
reklamacji.
5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji nie później niż w ciągu 7 dni od daty je rozpatrzenia.
6. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje nie zawierające danych osoby zgłaszającej oraz opisu powstałego problemu.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Postanowienia niniejszego regulaminu konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu.
2. Niniejszy regulamin konkursu jest dostępny na www.teletaxielblag.pl.
3. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym
Regulaminie.
4. Podatek dochodowy od nagród w konkursie pokrywa zdobywca nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Organizator ustanawia adres korespondencyjny związany z zapytaniami dotyczącymi konkursu: tele.taxi.elblag@gmail.com
6. Organizator konkursu ma prawo wykluczyć uczestnika konkursu w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa, dobrych
obyczajów, naruszenia niniejszego regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
WITAMY NA STRONIE EST "TELE-TAXI" ELBLĄG
TELE-TAXI